Begroten

Vooruitzien
Iedere ondernemer is zich ervan bewust zij/ hij de administratie goed moet hebben. Dat is van levensbelang.

Maar met een goede financiële en/ of loonadministratie, een goed jaarverslag en goede belastingaangiften bent u er (nog)niet. Zo vinden wij.

Alles is slechts geschiedschrijving. Hoe snel en inzichtelijk dan ook gebracht. Wat geweest is, is geweest, gedane zaken nemen geen keer.

Helaas wordt in onze optiek nog veel en veel te weinig aandacht besteed aan een goede budgettering en bewaking daarvan. Een ZZP-er en de kleine ondernemer denkt vaak dat zij/ hij wel zonder een inzichtelijke en betrouwbare budgettering kan.

Triveta Administraties denkt dat niets minder waar is. Plannen , begroten, budgetteren is van levensbelang, is het echte ondernemen. Weten waar u naar toe wilt, waar u staat en waar u moet bijsturen als het (nog) kan.

Laat Triveta Administraties u behulpzaam zijn bij het maken en bewaken van een goede planning, begroting en budgettering en bewaking daarvan. Dat is pas actief ondernemen, dan pas bewijst uw adviseur haar nut. Een boekhouding, jaarverslag en belastingaangiften kunt u overal krijgen Triveta Administraties gaat veel verder.
Uw resultaatbegroting
Op basis van- en met de zelfde indeling als een jaarrekening maakt Triveta administraties samen met u uw begroting.

Als basis is gekozen voor de indeling als in een jaarrekening omdat;
. u vertrouwd bent met een jaarrekening
. de begroting makkelijk kan worden vergeleken met uw jaarrekening.

Een periodiek/ tussentijdsverslag is eigenlijk ook een jaarrekening.
Een jaarverslag is iets anders dan een jaarrekening.

Ieder item van de winst- en verliesrekening zoals bedrijfsopbrengsten, inkoopwaarde van de bedrijfsopbrengsten, overige opbrengsten, lonen en salarissen, sociale lasten, afschrijvingen, bijzondere waardeveranderingen van de vlottende aktiva en overige bedrijfskosten zoals , overige personeelskosten, huisvestingskosten, autokosten, in- en verkoopkosten, kantoor- en algemene kosten, maar ook financiële baten en lasten wordt afzonderlijk besproken en begroot.

Uniek is onze wat-als module. In deze module - die niet in de winkel te koop is, die hebben wij zelf ontwikkeld - zijn alle hiervoor genoemde items aan elkaar gekoppeld. Immers als de omzet stijgt stijgt de inkoop en kunt u die omzetstijging nog wel aan met uw personeel of moeten er mensen bijkomen en stijgen daarmee de loonkosten, heeft omzet stijging nog meer invloed op andere kosten. Kortom in onze wat-als module houden we rekening met alle causale verbanden in de winst- en verliesrekening.
Uw investeringsbegroting
Veel minder ingewikkeld dan een resultaatbegroting is een investeringbegroting. Met een investeringsbegroting wordt in kaart gebracht hoe groot uw investering is en is nodig voor het maken van een financieringsbegroting.
Uw liquiditeitsbegroting
Op basis van de resultaatbegroting en de investeringsbegroting wordt een liquiditeitsbegroting gemaakt. Uit zo’n liquiditeitsbegroting blijkt hoeveel liquiditeiten u per ultimo van iedere maand nodig heeft en kan dus dienst doen als hulpmiddel bij het bepalen van uw krediet faciliteit.
Uw financieringsbegroting
Op basis van de resultaatbegroting, de liquiditeitsbegroting en de investeringsbegroting wordt een financieringsbegroting gemaakt. De financieringsbegroting is de basis voor de bepaling van uw kredietbehoefte. Als eenmaal de kredietbehoefte bekend is kan gezocht worden naar een passende financiering.